Translate

TEMBANG JOWO

Yen tak pikir, dadi wong jowo kuwi yo takdirku.gak bisa di lepas, Saya gak boleh protes, Apa lagi harus jadi wong jowo sing njawani wah susah,Filosofi jawa itu gak ketinggalan jaman Seperti kata orang jaman dulu.wong jowo kuwi hebat lan mlebu golongan bangsa besar, gak percoyo iki ciri-cirine bangsa besar kuwi nduweni sakmubarang koyo to : bahasa, huruf, musik/gending, pakaian, unggah-ungguh, bentuk omah, kabudayan, kesusastran dll.
Saiki dicocoke karo kenyataan di tanah jowo coba:
Bahasa jawa kuwi luwih lengkap dibanding bahasa Indonesia. Basa Jowo ora basa sing miskin, anangin basa sing kaya kosa kata lan makna.
Huruf jowo kuwi yo honocoroko dotosowolo podojoyonyo mogobothongo.
Gending jowo yo nduwe dewe. Ono Pelok lan Slendro. Yen sing asli kuwi sing Slendro, diketemukan jamannya Raja Sailendra. Wah yen aku krungu gending slendro, kelingan musik klasik, iso hanyut tur yo mbentuk sikap lan perilaku. Opo meneh yen ngerti artine jeneng-jeneng gending, wah jan sugih makna, misale : Asmorondrono (Lagi jatuh cinta), Mas Kumambang (Seneng tur mulyo), Megatruh (patah hati atau Sedih ditinggal mati) , Durmo (perang tanding utowo pas nesu), Pucung (gawe lucu-lucu) lan sakpnunggalane, tunggu wae mengko tak bahas wis. pokok bukak terus blog ku, ojo lali.
Pakaian jowo yo endah banget, omah jowo bentuke kas kabudayan koyo tari-tarian, wah eram banget lah. Filsafat Jowo, okeh. Mikul Duwur Mendem jero, sing biso rumongso ojo rumongso biso, golekono kuntul mabur, golekono galihe kangkung, golekono rosing bumbung wongwang lansakpanunggalane
Saya sebagai orang jawa sangat malu, bukan berarti malu jadi orang jawa tapi saya malu karna sudah melupakan budaya dan adat bangsa sendiri seperti tembang-tembangan, huruf jawa,
Tembang jawa setelah saya brosing di mbah google tuh mempunyai filosofi yang sangat bagus, seperti mempunyai urutan kehidupan (dalam bahasa jawanya Lelakoning urip) manusia dari semenjak bayi orok sampai mati.
Urutan tembang yang saya dapet dari google seperti di bawah ini dengan bahasa jawa, (seng ra mudeng rasakno)

Maskumambang
Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.
Mijil
ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.
Kinanthi
 saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.
Sinom
 tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.
Asmaradana
 tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.
Gambuh 
 saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.
Dandanggula
Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang igayuh biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.
Durma
Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuhrasa kepengin darma / weweh marang sapadha - padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale manungsa.
Pangkur 
 Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha - padha.
Megatruh
Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.
Pocung / Pucung
Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.
Nah kan Filosofi perjalanan Orang Jawa tuh udah di gariskan.

5 komentar:

Teman